privacybeleid

Privacybeleid


Privacy


Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijk plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van de beroepsvereniging van het  Register Beroepsbeoefenaren Complementaire  Zorg (RBCZ).


Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld een huisarts.


Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

Zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens

Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens


Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie/intercollegiale toetsing.

Een klein deel van uw gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Die gegevens bestaan uit: voor en achternaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en uw expliciete toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Dit zijn:

Naam, adres, woonplaats en geboortedatum

Datum van de behandeling

Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld behandeling voetreflex therapie

De kosten van het consult

Bij minderjarige cliënten:

Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer van beide ouders en/of vertegenwoordigers


Minderjarigen

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarigen tussen de 12 en 16 jaar zelf en de ouder(s) en/of wettelijke vertegenwoordiger(s) met gezag toe. Ouder(s) en/of wettelijke vertegenwoordiger(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouder(s) en/of wettelijke vertegenwoordiger(s) hebben recht op informatie en inzage  in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling.


Informatievoorziening voor cliënt(en)

Ik ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim.

Ik bespreek wel  eens met collega’s, of intervisiegroepen  casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.


Als cliënt hebt u recht op inzage, wijziging, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens als u dat wenst.